Edilitara face angajări

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
PUBLICITATE EMI TV

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 14.07.2022, ora 12:00 din sursă internă, concurs pentru ocupare a unui post de Sef secție – COR 121903, în cadrul Sectiei Întreținere Reparații Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 07.07.2022, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;

d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

e. cazierul judiciar;

f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;

b. cunoaște limba română, scris și vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercițiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. îndeplinește condițiile destudii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv:

– sunt absolventi de studii superioare in domeniul inginerie, specializarea: construcții/proiectare constructii/cai ferate drumuri si poduri/exploatări miniere, cu diploma de licenta sau echivalentă;

– cunoștințe operare Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Autocad, Matcad, Doclib Windoc;

g. Vechime în muncă pe domeniu de activitate similar – minim 10 ani;

h. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

• selecția dosarelor de înscriere;

• proba scrisă;

• interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

29.06.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

07.07.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

14.07.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

 

Date contact: 0253 238 220 / int. 120,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro

INMELCON PROD S.A ANGAJEAZĂ !!!SALARII ÎNTRE 800 ȘI 1200 EURO / LUNĂ