EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocupare a unui post de funcționar administrativ. Vezi cerințele!

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

                                                                                                                                                   ANUNT ANGAJAREEDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 05.07.2022, ora 12:00, concurs pentru ocupare a unui post de Funcționar administrativ-COR 411001,  în cadrul Secției Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 28.06.2022, ora 15:00, la secretariatul societății si va conține următoarele documente:

 

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera 2) și 3) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

 

Condiții de participare la concurs:

 

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.
 6. îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv
 7.  – sunt absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat;- cunoștințe operare Microsoft Office (Excell, Word).
 8.  nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Probele de concurs:Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

   

  • selecția dosarelor de înscriere;
  • proba scrisă;
  • interviul;

   

  Fiecare probă este eliminatorie.

   

  Calendarul de desfășurare a concursului:

   

  14.06.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

  28.06.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

  Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

  Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

  Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

  05.07.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

  Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

  Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

  Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

  Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

  Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

  Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

  Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

   

  Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

   

  Date contact: 0253 238 220 / int. 120,

  email: edilitarapublic@yahoo.com

  office@edilitara.ro

  Capital social: 7.503.049 lei

  Certificat ISO 9001/14001/45001

   

  BIBLIOGRAFIE- TEMATICĂ

  CONCURS OCUPARE POST FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV IN CADRUL SECȚIEI SALUBRIZARE STRĂZI

  1. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**) Codul muncii – Obligațiile salariaților; Timpul de muncă și de odihnă; Norma de muncă; Răspunderea disciplinară

   

  1. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă-Obligațiile lucrătorilor

   

  1. LEGE nr. 51 din 8 martie2006 (**republicată**)a serviciilor comunitare de utilități publice

   

  1. Instrucțiuni proprii SSM și PSI

   

  1. Codul de etică și conduit al Edilitara Public SA